Zapraszamy do udziału w konkursie


Biblioteka Ossus:Umowa z BotS

Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wersja zaakceptowana przez BotS

Założenia współpracy BotS z Biblioteką Ossus:

1. Współpracy BotS z Biblioteką Ossus przyświeca ogólna idea Ossus, tj. idea pracy od fanów dla fanów, ponad podziałami.

2. Udostępnienie kanonicznych i zweryfikowanych przez Bractwo artykułów ze strony BotS ( http://www.sith.pl ) jako haseł do Biblioteki Ossus, jednak bez konieczności usuwania ich z http://www.sith.pl i z poszanowaniem pełnych praw autorskich BotS do tych artykułów (z zastrzeżeniem, że hasła na Ossus podlegają licencji GNU). BotS będzie przekazywało zredagowane przez siebie hasła do Biblioteki Ossus. Gdyby jednak pojawiły się wątpliwości co do ich bezstronności lub aktualności, powinny być one zgłoszone w dyskusji nad hasłem. BotS podejmie każdą merytoryczną dyskusję w zakresie zastrzeżeń do przygotowywanych przez nią haseł i obiektywnie rozważy ich zasadność. W przypadku uznania zarzutów lub ich części dokona wszelkich niezbędnych zmian w tekście, aby nadać mu ustalony i zadowalający kształt. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia w sprawie POV danego materiału, sprawa będzie przekazywana Kapitule Ossus. Kapituła podejmie decyzję co do hasła z zastrzeżeniem, że każdy delegat BotS w Kapitule ma prawo zawetować decyzję dotyczącą hasła BotS. Takie veto można odrzucić bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem, że za odrzuceniem veta zagłosuje przynajmniej jeden delegat BotS w Kapitule. Jeżeli warunki odrzucenia veta nie będą spełnione, wtedy veto zostaje uznane i Kapituła musi je respektować. Na stronach dyskusji przy tych hasłach zostanie umieszczona odpowiednia adnotacja o pochodzeniu tekstów plus zostanie stworzony dla tych haseł specjalny szablon zaznaczający, że hasło jest pod opieką redaktorską BotS.

3. W chwili pojawienia się wydzielonego miejsca na reklamy organizacji współtworzących Bibliotekę Ossus umieszczona zostanie tam również reklama strony internetowej BotS. W momencie pojawienia się reklamy na stronie Ossus BOTS wydzieli na swej stronie fragment powierzchni pod reklamę Biblioteki.

4. W celu wcielenia pozostałych założeń w życie BotS rezerwuje sobie możliwość oddelegowania dwóch przedstawicieli do Kapituły Biblioteki Ossus. Ze strony Biblioteki wysunięta zostaje kandydatura Navara na delegata, którą BotS zobowiązuje się sumiennie rozważyć. BotS nie gwarantuje jednak, że ta kandydatura zostanie zaaprobowana. Dodatkowo wyznaczeni przedstawiciele muszą uzyskać akceptację Biblioteki Ossus. Zaznaczamy też, że BotS rezerwuje sobie możliwość cofnięcia akredytacji dla każdego z przedstawicieli w Kapitule co może wynikać z różnych przyczyn (odejście z BotS, nie wypełnianie nałożnych obowiązków tak w BotS, jak i na Ossus). Los takiej osoby pozostaje wtedy w rękach kapituły (może ona zostać w Kapitule, ale już nie jako przedstawiciel BotS), a powstały w ten sposób wakat BotS ma prawo zapełnić swoim przedstawicielem.

5. BotS zobowiązuje się do sumiennego zredagowania udostępnionych haseł ze szczególnym uwzględniem ich zgodności ze źródłami i bezstronnością opisu. W miarę możliwości przedstawiciele BotS skupią się również na udoskonalaniu pozostałych haseł na Encyklopedii.

6. Każdy członek Kapituły mianowany przez BotS oprócz uprzywilejowania przy hasłach BotS (prawo veta) ma takie same prawa jak każdy inny członek kapituły. Tyczy się to też użytkowników Ossus będących z BotS (tj. użytkownicy będący członkami BotS oprócz uprzywilejowania przy haslach BotS mają takie same prawa jak inni użytkownicy Ossus).

7. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w duchu zrozumienia i koleżeństwa. Jeżeli jednak różnice zdanie uniemożliwiłyby dalszą współpracę, współpraca może zostać rozwiązana na dwa sposoby: a) za porozumieniem stron - strony dokładnie negocjują warunki rozwiązania współpracy b) jednostronnie – ponieważ raz udostępnionej licencji GNU nie sposób wycofać, hasła BotS pozostaną na stronach Ossus. Ossus zobowiązuje się jednak, w razie wycofania BotS ze współpracy, utrzymać oznaczenia haseł wniesionych przez BotS i dodać przy każdym takim haśle banner Bractwa.

8. Hasłami, które są objęte prawem veta delegatów BotS, są hasła udostępnione ze strony BotS ( www.sith.pl ) lub jednej z podstron Bractwa. Dodatkowo w identyczny zakres kompetencji Bractwa wchodzą nowe hasła stworzone przez członków BotS dotyczące szeroko pojętego Imperium, Ciemnej Strony Mocy i Sith o ile trafiły one najpierw na stronę BotS (tzn. zanim opublikowano je w Bibliotece). Przez stronę BotS lub podstronę BotS rozumie się każdy z poniższych podpunktów: a) stronę http://www.sith.pl b) stronę znajdująca się na serwerze BotS, do której odnośnik znajduje się na stronie www.sith.pl c) stronę tworzona przez członka BotS do której odnośnik znajduje się na www.sith.pl i która została zakwalifikowana jako oficjalna podstrona BotS.


Wersja uproszczona zaprezentowana przez Archiwista:Yako

Umowa regulująca współdziałanie Brotherhood of the Sith z projektem Biblioteki Ossus.

1. Współpraca odbywa się na zasadach koleżeństwa i porozumienia.

2. BotS ma prawo wydelegować jedna osobę, która zajmie honorowe miejsce w Kapitule Ossus i będzie miała wpływ na podejmowane przez nią decyzje.

3. Hasła przenoszone ze stron BotS będą oznaczane odpowiednim szablonem (propozycja: logo BotS umieszczone po prawej, na górze danego artykułu). Znaczek ten nie będzie usunięty, nawet w przypadku rozwiązania współpracy pomiędzy BotS a Ossusem.

4. Do wszystkich haseł umieszczonych w Bibliotece Ossus stosowana jest licencja GNU GPL. Każdy zarejestrowany użytkownik Ossusa ma prawo je edytować i poprawiać, nie może jednak skasować oznaczenia hasła jako pochodzącego od BotS.

5. Do haseł pochodzących z BotS stosowane są takie same kryteria jak do wszystkich innych haseł w Bibliotece Ossus. Są to między innymi zasada neutralnego punktu widzenia, zasady poprawności językowej i poprawnego nazewnictwa.